понедељак, 30. новембар 2020.

ОШ „Јован Јовановић Змај“

СрбобранОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ

за период 30.11.-18.12.2020.године   

Оперативни план организације и реализације наставе сачињен је на основу стручног упутства Министарства просвете за организовање рада у основних школа и завршетак првог полугодишта  школске 2020/21.години под бројем 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године.


 1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ


  1. Организација наставе

Организација наставе за ученике 1.циклуса: од 1.-4.разреда настава ће се организовати свакодневно кроз непосредан рад са ученицима  у зависности од бројног стања ученика у одељењу. Ученици нижих разреда су подељени у укупно 20 група, од тога 6 група је хомогено због малог броја ђака у одељењу. Групе се мењају по сменама према утврђеном распореду. Предвиђена дужина трајања часа је 30минута.

1.2 Распоред: НИЖИ РАЗРЕДИ 


Групе                 Време извођења наставе                          Одељења по групама

1.

1. 8:00-8:30 

  1. а, 2.4а, 2.3а, 3.3а, 4.1а, 4.4а

3.1а, 1.1, 1.3, 1.4

2.8:40-9:10

3.9:20-9:50

4.9:55-10:25

2.

1. 11:00-11:30


2.1б, 2.4б, 2.3б, 3.3б, 4.1б, 4.4б, 3.1а

4.2, 4.3, 4.4

2. 11:35-12:05

3. 12:15- 12:45

4.12:50 -13:20


      Распоред: ВИШИ РАЗРЕДИ

Виши разреди од понедељка 30.11.2020.године наставу прате онлајн преко изабране платформе  Google G Suite  for Education (Google classroom)

  1. Садржаји у складу са планом наставе и учења


У првом цилусу образовања заступљени су сви наставни предмети према важећим наставним плановима и програмима рада уз акценат на остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. 

У другом циклусу образовања, заступљени су сви наставни предмети према важећим наставним плановима и програмима рада уз остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.


  1. Дидактичко-методичко остваривање наставних садржаја

     Дужина трајања часа је 30 минута у првом циклусу, односно до 45 минута у другом циклусу. У првом циклусу планира се скраћивање уводног и завршног дела часа док се тежиште ставља на главни део како би се омогућила реализација  циљева, исхода и стандарда постигнућа у целости. 

  1. Период остваривања програмских садржаја:

Програмски сдржаји планирани су за период 30.11.-18.12.2020.године а њихово даље планирање и остваривање биће детерминисано даљим развојем епидемиолошке сутуације.


 1. ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА

Настава у школи изводиће се у укупно 10 учионица. Школа има могућност за извођење дела наставе у холу школе, на спортским теренима,  амфитеатру на отвореном у дворишту школе, као и у школској сали за физичко.

Важно је напоменути да школа има 3 улаза, од којих је један улаз прилагођен особама са инвалидитетом те је омогућена несметана циркулација ученика. Школска зграда има два степеништа чиме се смањује концентрација деце приликом уласка и изласка.

Школа располаже неопходним кадровима и њихов рад је усклаћен са осталим школама у општини. 

Наставничко веће, Одељенско веће наставника, Одељењско веће учитеља, Колегијум и Тим за заштиту од насиља своје састанке моћи ће да одрже путем онлајн састанака и видео конференција у за то отвореним Google учионицама за наставнике.


 1. МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ


За ученике 1.циклуса организоваће се настава свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, док ће се настава за ученике другог циклуса организовати онлајн. Такође за ученике 1. циклуса омогућена је и онлајн настава у гугл учионицама које су формиране за свако одељење и користе их ученици чији су родитељи потписали захтев за прелазак на онлајн наставу.  


  1. Групе првог циклуса долазе у 2 дефинисана термина а часове наставе изводе према препоруци министарства и на основу договора стручног актива учитеља.

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕДИ


1.С

1.М

2.С

2.М

3.С

3.М

4.С

4.М

Матерњи језик

5

5

5

5

5

5

5

5

Математика

5

5

5

5

5

5

5

5

Пририда и друштво/ Свет око нас

2

2

2

2

2

2

2

2

Физичко в.

1

1

1

1

1

1

1

1

Ликовна к.

1

1

1

1

1

1

1

1

Музичка к.

1

1

1

1

1

1

1

1

Српски као нематерњи језик

-

2

-

2

-

2

-

2

Енглески ј.

1

1

1

1

1

1

1

1

Верска настава/ Грађанско в.

1

1

1

1

1

1

1

1

Мађарски  језик         (факултативно)

1

-

1

-

1

-

1

-

Пројектна настава/ Дигитални свет/

Изборни предмет

1

1

1

1

1

1

1

1
     Распоред  дежурства учитеља:Група

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

  А

Наташа Мушицки

Снежана Станојев

Клара Фађаш

Воргић Вера

Јудит Ифју


Далибор Сајчић

Воргић Вера

Јудит Ифју

Милица Гавански

Клара Фађаш


Група

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

    Б

Далибор Сајчић

Воргић Вера

Јудит Ифју

Милица Гавански

Далибор Сајчић


Наташа Мушицки

Снежана Станојев

Клара Фађаш

Снежана Станојев

Милица Гавански

       

Дежурни наставници воде Књигу дежурних наставника ради евиденције догађаја током дежурства. 3.2  Одељења другог циклуса наставу прате онлајн у реалном времену према распореду часова преко изабране платформе Google classroom (јединственo за нашу школу). Онлајн настава почиње у 8:00часова а завршава се у 14:05 часова. 

          3.3 Ученици који немају материјално техничке могућности за онлајн праћење наставе у Гугл учионици,  наставне материјале добијаће у штампаној форми односно где је то могуће преко Вибера и путем телефонских разговора са наставницима као и у непосредној комуникацији са наставницима у просторијама школе у терминима који ће бити накнадно дефинисани (уколико се јави потреба, односно уколико буде ученика који буду имали потешкоћа у праћењу онлајн наставе).

   

3.4 Ученици који наставу похађају према ИОП (ИОП-1 и ИОП-2), наставне садржаје добијаће директно од наставника у двосмерној комуникацији и уз употребу алата одабраних и прилагођених потребанма детета.  Такође, остварена је сарадња са удружењем МНРО „Бисер“ Србобран, те ће уз помоћ личних пратилаца  у просторијама удружења ови ученици уз материјално техничку подршку и непосредну комуникацију са предметним наставницима, бити укључени свакодневно у редован наставни процес у трајању од 4 сата ( од 8:00 до 12:00часова).

                     


 1. РАСПОРЕД ЧАСОВА  ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ: 
C:\Users\Karcsi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLOWUEE4\IMG-ab59e254f28f2e6b2cc1a57613f4a209-V.jpg

C:\Users\Karcsi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLOWUEE4\IMG-6d5df0705cb79a0e04e125b1a2656fe3-V.jpg

5.РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ остаје непромењен. 1. НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Праћење и вредновање напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у  складу са дописом Министарства бр.: 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године у   току непосредног образовно-васпитног рада у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. С тим у складу праћење и вредновање постигнућа ученика одвијаће се од стране учитеља, предметних наставника, стручне службе и директора школе, праћењем процеса наставе и увидом у планове и програме наставника, као и увидом  у евиденцију ЕС Дневника.


 1. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ

Праћење остваривања плана активности вршиће се на дневном, недељном и месечном нивоу од стране директора, стручне службе, наставника као и ваннаставног особља у складу са њиховим задужењима и вођењем евиденције. Сви актери у образовању имаће заједнички задатак у пружању свестране стручне помоћи ученицима наставницима, родитељима  како би образовно-васпитни рад текао несметано и безбедно у ситуацији пандемије.У Србобрану 27.11.2020.године                           М.П.                                     Директор:      

                                                                                                                   ____________________________

                                                                                                                              Ерика Муњин Сокола