петак, 14. мај 2021.

Pravilnik OŠ J.J.Zmaj o naknadi troškova dolaska i odlaska na rad 11.05.2021.

Нa oснoву чл. 118. стaв 1 тaч. 1) Зaкoнa o рaду („Сл. глaсник РС“, бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2012, 75/2014, 13/2017-OУС, 113/2017 и 95/2018 - aутeнтичнo тумaчeњe ), чл. 26. стaв 1 и 2. Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa учeникa ("Сл. глaсник РС", брoj 21/2015 и 92/20) и члaнa 44 став 1 тачка 1 Стaтутa ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран, шкoлски oдбoр дана 11.05.2021. гoдинe, дoнoси ПРAВИЛНИК O НAКНAДИ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗAПOСЛEНИХ Члaн 1. Oвим прaвилникoм урeђуje сe нaчин oствaривaњa прaвa нa накнаду трoшкoва зa дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa зaпoслeних у ОШ „Јован Јовановић Змај “ Србобран. Запослени остварује право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада - у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски или међуградски саобраћај) уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз. Укoликo je пeрoнскa кaртa услoв кoришћeњa прeвoзa, смaтрa сe дa je истa сaстaвни дeo трoшкoвa прeвoзa. На захтев запосленог послодавац је дужан да запосленом обезбеди месечну карту за долазаки одлазак са рада. Члaн 2. Право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада припада запосленима само за време проведено на раду. Право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада не припада у случају када се запослени налази на годишњем одмору, плаћеном или неплаћеном одсуству, боловању, у случају мировања радног односа и у свим другим случајевима одсуства са рада. Право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада не припада ни у случају када је запосленом обезбеђено службено возило или омогућено коришћење сопственог возила у службене сврхе, односно уколико постоји редован превоз организован од стране Установе, као послодавца, који омогућује благовремен долазак на рад и одлазак са рада. Запослени остварује право на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне карте за дату релацију. Зaпoслeни пoднoси захтев пoслoдaвцу зa нaкнaду трoшкoвa за долазак и одлазак са рада приликoм зaснивaњa рaднoг oднoсa или приликом промене места становања. Зaпoслeни je дужaн дa oбaвeсти пoслoдaвцa o прoмeнaмa кoje су oд знaчaja зa утврђивaњe нaкнaдe трoшкoвa зa oдлaзaк и дoлaзaк сa рaдa, бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje три дaнa oд нaстaнкa прoмeнe. Образац Захтева налази се на крају правилника у прилогу и чини саставни део овог Правилника – Образац 1. Уз зaхтeв зaпoслeни je дужaн дa пoднeсe дoкaз o мeсту прeбивaлиштa или бoрaвиштa као и Изјаву у случају да се место пребивалишта разликује од адресе назначене у личној карти- Изјава о месту пребивалишта прилажући фотокопију личне карте - Образац 2. Прoтив зaпoслeнoг кojи дa нeтaчнe пoдaткe, oдносно пoдaткe кojи нe oдгoвaрajу ствaрнoм стaњу нa oснoву кojих oствaруje прaвo нa нaкнaду трoшкoвa прeвoзa бићe предузете мере и покрeнут дисциплински пoступaк. Ако не постоји градски саобраћај до места рада запосленог, Школа ће надокнадити трошкове превоза у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу релацију на основу потврде јавног превозника, ако Школа нема организован сопствени превоз за долазак и одлазак са рада. Ако не постоји организован међуградски јавни саобраћај или је организован али је за запосленог неодговарајући до места рада запосленог и повратка са рада, Школа ће надокнадити трошкове превоза у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу релацију на основу потврде јавног превозника, ако Школа нема организован сопствени превоз за долазак и одлазак са рада. Запослени који користи градски, приградски или међуградски саобраћај до Србобрана, има право на накнаду трошкова од аутобуске станице до седишта Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“, јер је раздаљина већа од 1000 метара. За запослене који имају пребивалиште у месту седишта послодавца, чија је удаљеност од школе мања од 500 метара не припада накнада за долазак и одлазак са рада. Запослени који је у радном односу код једног или више послодаваца обрачун накнаде се врши у зависности од броја дана у месецу у којем се запослени појављује на раду. Уколико запослени у једном дану ради код два или више послодаваца, запослени остварује право на накнаду трошкова и то применом сразмерности норми ангажовања, односно броју дана прведених на раду (евиденција присуствa нa пoслу и oдсуствa сa пoслa зa кoje пoстoje рeшeњe o oдсуству, годишњем одмору и сл. дoзнaкe, пoтврдe o приврeмeнoj спрeчeнoстизa рaд) и међусобног договора послодаваца. Члaн 3. За остваривање овог права потребно је обезбедити следећу веродостојну документацију: 1.Копију личне карте 2.Евидeнциja o присуству нa пoслу и oдсуству зaпoслeнoг сa пoслa 3. Осталу документацију која се применом законских прописа утврди као неопходна. Члан 4. Евидентирање података у вези са обрачуном трошкова пута врши референт за финансијско –рачуноводствене послове, шеф рачуноводства или друго лице које овласти директор установе најкасније до последњег радног дана у месецу. Члан 5. Начин исплате тј. обрачуна трошкова доласка и одласка са рада ће утврдити рачуноводство школе и локалне самоуправе у складу са дасадашњим начином обрачуна и исплате трошкова доласка и одласка са рада, затим у складу са законским одредбама које се односе на област дефинисану овим правилником. Члан 6. Oбрaчуни исплaтa трoшкoвa, зa долазак и одлазак са рaда врши сe на мeсeчнoм нивоу, дo петог у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц са рачуна послодавца на рачун запосленог. Члан 7. Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог (8) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa нa oглaснoj тaбли, a примeњуje сe од 01.05.2021.године. У Србобрану, дaнa 11.05.2021.гoдинe ПРEДСEДНИК ШКOЛСКOГ OДБOРA ___________________________ Јудит Ифју ОБРАЗАЦ 1. Предмет: ЗАХТЕВ за исплату трошкова за долазак и одлазак са посла са ИЗЈАВОМ Запослени______________________ подносим захтев за исплату трошкова за долазак и одлазак са рада почев од _01.05.2021._године У Србобрану , дана__________________2021.године Запослени Потпис ______________________________ ________________________________ (име и пезиме ) ОБРАЗАЦ 2. Предмет: Изјава о месту пребивалишта Запослени______________________________________________________________________ изјављује : За запослене који живе у месту седишта послодавца 1.)да живим на адреси : __________________________________________________________________________________ и да је удаљеност од места пребивалишта до седишта послодавца 500 метара и више 2.)да путујем из___________________________ и да је удаљеност аутобуске станице до седишта послодавца ________ метара и више У Србобрану , дана__________________ 2021.године Запослени : Потпис: ______________________________ ________________________________ (име и пезиме )

понедељак, 30. новембар 2020.

ОШ „Јован Јовановић Змај“

СрбобранОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ

за период 30.11.-18.12.2020.године   

Оперативни план организације и реализације наставе сачињен је на основу стручног упутства Министарства просвете за организовање рада у основних школа и завршетак првог полугодишта  школске 2020/21.години под бројем 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године.


 1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ


  1. Организација наставе

Организација наставе за ученике 1.циклуса: од 1.-4.разреда настава ће се организовати свакодневно кроз непосредан рад са ученицима  у зависности од бројног стања ученика у одељењу. Ученици нижих разреда су подељени у укупно 20 група, од тога 6 група је хомогено због малог броја ђака у одељењу. Групе се мењају по сменама према утврђеном распореду. Предвиђена дужина трајања часа је 30минута.

1.2 Распоред: НИЖИ РАЗРЕДИ 


Групе                 Време извођења наставе                          Одељења по групама

1.

1. 8:00-8:30 

  1. а, 2.4а, 2.3а, 3.3а, 4.1а, 4.4а

3.1а, 1.1, 1.3, 1.4

2.8:40-9:10

3.9:20-9:50

4.9:55-10:25

2.

1. 11:00-11:30


2.1б, 2.4б, 2.3б, 3.3б, 4.1б, 4.4б, 3.1а

4.2, 4.3, 4.4

2. 11:35-12:05

3. 12:15- 12:45

4.12:50 -13:20


      Распоред: ВИШИ РАЗРЕДИ

Виши разреди од понедељка 30.11.2020.године наставу прате онлајн преко изабране платформе  Google G Suite  for Education (Google classroom)

  1. Садржаји у складу са планом наставе и учења


У првом цилусу образовања заступљени су сви наставни предмети према важећим наставним плановима и програмима рада уз акценат на остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. 

У другом циклусу образовања, заступљени су сви наставни предмети према важећим наставним плановима и програмима рада уз остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.


  1. Дидактичко-методичко остваривање наставних садржаја

     Дужина трајања часа је 30 минута у првом циклусу, односно до 45 минута у другом циклусу. У првом циклусу планира се скраћивање уводног и завршног дела часа док се тежиште ставља на главни део како би се омогућила реализација  циљева, исхода и стандарда постигнућа у целости. 

  1. Период остваривања програмских садржаја:

Програмски сдржаји планирани су за период 30.11.-18.12.2020.године а њихово даље планирање и остваривање биће детерминисано даљим развојем епидемиолошке сутуације.


 1. ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА

Настава у школи изводиће се у укупно 10 учионица. Школа има могућност за извођење дела наставе у холу школе, на спортским теренима,  амфитеатру на отвореном у дворишту школе, као и у школској сали за физичко.

Важно је напоменути да школа има 3 улаза, од којих је један улаз прилагођен особама са инвалидитетом те је омогућена несметана циркулација ученика. Школска зграда има два степеништа чиме се смањује концентрација деце приликом уласка и изласка.

Школа располаже неопходним кадровима и њихов рад је усклаћен са осталим школама у општини. 

Наставничко веће, Одељенско веће наставника, Одељењско веће учитеља, Колегијум и Тим за заштиту од насиља своје састанке моћи ће да одрже путем онлајн састанака и видео конференција у за то отвореним Google учионицама за наставнике.


 1. МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ


За ученике 1.циклуса организоваће се настава свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, док ће се настава за ученике другог циклуса организовати онлајн. Такође за ученике 1. циклуса омогућена је и онлајн настава у гугл учионицама које су формиране за свако одељење и користе их ученици чији су родитељи потписали захтев за прелазак на онлајн наставу.  


  1. Групе првог циклуса долазе у 2 дефинисана термина а часове наставе изводе према препоруци министарства и на основу договора стручног актива учитеља.

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТИ

РАЗРЕДИ


1.С

1.М

2.С

2.М

3.С

3.М

4.С

4.М

Матерњи језик

5

5

5

5

5

5

5

5

Математика

5

5

5

5

5

5

5

5

Пририда и друштво/ Свет око нас

2

2

2

2

2

2

2

2

Физичко в.

1

1

1

1

1

1

1

1

Ликовна к.

1

1

1

1

1

1

1

1

Музичка к.

1

1

1

1

1

1

1

1

Српски као нематерњи језик

-

2

-

2

-

2

-

2

Енглески ј.

1

1

1

1

1

1

1

1

Верска настава/ Грађанско в.

1

1

1

1

1

1

1

1

Мађарски  језик         (факултативно)

1

-

1

-

1

-

1

-

Пројектна настава/ Дигитални свет/

Изборни предмет

1

1

1

1

1

1

1

1
     Распоред  дежурства учитеља:Група

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

  А

Наташа Мушицки

Снежана Станојев

Клара Фађаш

Воргић Вера

Јудит Ифју


Далибор Сајчић

Воргић Вера

Јудит Ифју

Милица Гавански

Клара Фађаш


Група

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

    Б

Далибор Сајчић

Воргић Вера

Јудит Ифју

Милица Гавански

Далибор Сајчић


Наташа Мушицки

Снежана Станојев

Клара Фађаш

Снежана Станојев

Милица Гавански

       

Дежурни наставници воде Књигу дежурних наставника ради евиденције догађаја током дежурства. 3.2  Одељења другог циклуса наставу прате онлајн у реалном времену према распореду часова преко изабране платформе Google classroom (јединственo за нашу школу). Онлајн настава почиње у 8:00часова а завршава се у 14:05 часова. 

          3.3 Ученици који немају материјално техничке могућности за онлајн праћење наставе у Гугл учионици,  наставне материјале добијаће у штампаној форми односно где је то могуће преко Вибера и путем телефонских разговора са наставницима као и у непосредној комуникацији са наставницима у просторијама школе у терминима који ће бити накнадно дефинисани (уколико се јави потреба, односно уколико буде ученика који буду имали потешкоћа у праћењу онлајн наставе).

   

3.4 Ученици који наставу похађају према ИОП (ИОП-1 и ИОП-2), наставне садржаје добијаће директно од наставника у двосмерној комуникацији и уз употребу алата одабраних и прилагођених потребанма детета.  Такође, остварена је сарадња са удружењем МНРО „Бисер“ Србобран, те ће уз помоћ личних пратилаца  у просторијама удружења ови ученици уз материјално техничку подршку и непосредну комуникацију са предметним наставницима, бити укључени свакодневно у редован наставни процес у трајању од 4 сата ( од 8:00 до 12:00часова).

                     


 1. РАСПОРЕД ЧАСОВА  ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ: 
C:\Users\Karcsi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLOWUEE4\IMG-ab59e254f28f2e6b2cc1a57613f4a209-V.jpg

C:\Users\Karcsi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RLOWUEE4\IMG-6d5df0705cb79a0e04e125b1a2656fe3-V.jpg

5.РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ остаје непромењен. 1. НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Праћење и вредновање напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у  складу са дописом Министарства бр.: 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020.године у   току непосредног образовно-васпитног рада у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. С тим у складу праћење и вредновање постигнућа ученика одвијаће се од стране учитеља, предметних наставника, стручне службе и директора школе, праћењем процеса наставе и увидом у планове и програме наставника, као и увидом  у евиденцију ЕС Дневника.


 1. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ

Праћење остваривања плана активности вршиће се на дневном, недељном и месечном нивоу од стране директора, стручне службе, наставника као и ваннаставног особља у складу са њиховим задужењима и вођењем евиденције. Сви актери у образовању имаће заједнички задатак у пружању свестране стручне помоћи ученицима наставницима, родитељима  како би образовно-васпитни рад текао несметано и безбедно у ситуацији пандемије.У Србобрану 27.11.2020.године                           М.П.                                     Директор:      

                                                                                                                   ____________________________

                                                                                                                              Ерика Муњин Сокола